DSM 5 classification of schizophreniaSpectrum and other psychotic disorders

כאן אנחנו בעצם רואים את הקלסטר של סכיזופרניה ב-DSM.

 • Schizotypal (personality) disorder 301.22- הפרעת אישיות פסיכו- טיפאלית נמצאת ב-DSM גם בתוך הקלסטר הזה של הפרעות פסיכוטיות וכם בקלסטר של הפרעות אישיות. למה היא נמצאת גם פה? כי מניחים שיש קשר בינה לבין סכיזופרניה ובינה לבין הפרעות פסיכוטיות אחרות.
 • -Delusional disorder 297.1הפרעות דלוזיונית- הפרעה שבה הסימפטום העיקרי הוא דלוזיות- אין עוד מאפיינים אחרים של פסיכוזה אלא רק דלוזיות.
 • Brief psychotic disorder 298.8
 • Schizophreniform disorder 295.40
 • Schizophrenia 295.90
 • Schizoaffective disorder 295.70
 • Substance/medication – induced psychotic disorder
 • Psychotic disorder due to another medical condition 293.8(1/2)
 • Catatonia associated with another mental disorder 293.89
 • Catatonic disorder due to another medical condition 293.89
 • Unspecified catatonia 293.89- קטטוניה- הפרעה שכוללת רק קטטוניה- הפרעה בתנועה. גם קטטוניה וגם הפרעה דלוזיונית הן הפרעות שכוללות רק חלק אחד מהפסיכוזה.
 • Other specified Schizophrenia spectrum and other psychotic disorder 298.8
 • Unspecified Schizophrenia spectrum and other psychotic disorder 298.9

ד"ר אילן טל        עמותת אנוש

סכיזופרניה משפיעה על יכולתו של הפרט להביע את עצמו באופן ברור, לקיים מערכות יחסים חברתיות קרובות, להביע רגשות חיוביים ולתכנן את העתיד. אינדיבידואלים עם סכיזופרניה יכולים להפגין בעיות במונחים של תהליכים קוגניטיביים, תהליכים רגשיים ותהליכים מוטוריים. בעיות קוגניטיביות יכולות להיראות כחוסר ארגון בחשיבה או בהתנהגות.

Share →